Goed om weten

 • Leerplichtige kleuters moeten afwezigheden wettigen. Zie schoolreglement.
 • De kleuters die met de fiets naar school komen, stappen af aan de schoolpoort.
 • De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van fietsen.
 • De kleuters gaan regelmatig op de speeltuin in de school tijdens de schooluren en onder de begeleiding van hun juf.
 • De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele ongevallen indien zij na de schooluren met hun kinderen de speeltuin betreden.
 • Als begeleider van uw kind blijft u achter de kleine poort (in Hof ter Zande) of de grote zwarte poort (de Regenboog) staan.
 • Zorg dat uw kleuter steeds een zakdoekje bij heeft (u kan eveneens een doosje papieren zakdoeken geven aan de juf van uw kleuter).
 • Teken steeds het materiaal dat uw kleuter bij heeft o.a. potjes, tassen, jassen (graag met een lus), mutsjes, sjaals, handschoenen,…
 • Kijk regelmatig de haren van uw kind na (in verband met hoofdluisjes).
 • Laat uw kleuter thuis naar het toilet gaan alvorens u naar school vertrekt.
 • Verlaat na het muziekje of bel onmiddellijk de speelplaats en ga op dat ogenblik niet in de klassen of gangen.
 • Honden zijn om hygiënische redenen niet toegelaten op de speelplaats, ook niet op de arm of in mandjes.
 • Jaarabonnementen voor drank en/of middagtoezicht worden vrijblijvend aangeboden. Ze kunnen enkel betaald worden na ontvangst van de factuur.
 • Kijk regelmatig naar het sandwichbordje aan de ingang van de school. Mededelingen worden daar nog eens extra uitgehangen.
 • Wil u ons a.u.b. melden als u kind ernstige gezondheidsproblemen heeft.
 • Medicamenten worden enkel toegediend met een doktersattest.
 • Geen chocoladekoekjes, fruitsla, platte kaasjes of iets dergelijks, dat met een vorkje of lepeltjes moet gegeten worden, meegeven voor de speeltijden.
 • Als uw kind problemen heeft omwille van omstandigheden thuis, verwittig de klasjuf. Zo kan zij uw kindje beter opvangen.
 • Regelmatig zal er brandoefening gehouden worden in de school.
 • Op school worden gevonden voorwerpen bewaard.
  De laatste schooldag van de maand zullen ze uitgestald worden onder het afdak op de bank of in de zaal.

Vrijaf

 • Donderdag 1 september: begin van het schooljaar

 

 • Woensdag 28 september: pedagogische studiedag - geen school

 

 • maandag 17 oktober: facultatieve verlofdag

 

 • Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november: herfstvakantie

 

 • Vrijdag 11 november: wapenstilstand

 

 • Woensdag 30 november: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari: Kerstvakantie

 

 • Vrijdag 3 februari: vrije dag

 

 • Zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari: krokusvakantie


Vrijaf

 • Maandag 20 maart: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april: Paasvakantie

 

 • Maandag 1 mei: pedagogische studiedag - geen school

 

 • Donderdag 18 mei tot vrijdag 19 mei: O.L.H. Hemelvaart vrije dag

 

 • Maandag 29 mei: Pinkstermaandag - geen school

 

 • Zaterdag 1 juli: start grote vakantie

 

GDPR

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

 

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw OZCS Zuid-Antwerpen - 104661, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens. Op Kleuterschool Sint-Agnes is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van Kleuterschool Sint-Agnes kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op Kleuterschool Sint-Agnes verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering;
 • leerlingenadministratie;
 • leerlingenbegeleiding;
 • leerlingenevaluatie;
 • public relations;
 • toezicht op telecommunicatie;
 • camerabewaking.

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in schrijven, te begeleiden en op te volgen in Sint-Agnes Kleuterschool is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);
 • persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);
 • elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);
 • opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);
 • aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);
 • bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Kleuterschool Sint-Agnes is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens;
 • gezinssamenstelling;
 • privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);
 • financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;
 • het schoolbestuur in het algemeen en de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Hoboken in het bijzonder ontvangen uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren;
 • het CLB is, indien het jou begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat jou begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • elke internaatsopvoeder die jou begeleidt, is bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

Op Kleuterschool Sint-Agnes worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

• Wisa, Gsuite, Office365, Count-e

2.6 Voorwaarden

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen. Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op Kleuterschool Sint-Agnes kan je raadplegen op onze schoolwebsite www.kleuterschoolsint-agnes.be of opvragen via:

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;
 • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);
 • recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot . Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie;
 • de in § 2.4 vermelde doorgifte van jouw gegevens aan onderwijsinspectie.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op Kleuterschool Sint-Agnes worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming..

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Kleuterchool Sint-Agnes te kunnen starten. Met uitzondering van:

• rijksregisternummer ;
• gezondheidsgegevens ;
• afbeeldingen (voor public relations);
• contactgegevens (voor direct marketing).

 

Verloop van een schooldag

Organisatie van de schooldag

De kleuters komen tijdig naar school.

Te laat komen hindert de activiteiten!

Afscheid nemen aan de poortDe kleuterleidsters met toezicht zullen u helpen indien uw kindje moeilijk afscheid kan nemen. De enkele stapjes tot bij de leidsters zijn een eerste stap naar zelfstandigheid. Zo kunnen de kleuterleidsters hun toezicht efficiënt uitoefenen en de speelplaats goed overzien. Moedig uw kind aan als hij/zij het goed doet.

alt
In Hof Ter Zande worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.
alt

In De Regenboog worden de kleuters vanaf 08:15 uur tot aan de klas gebracht. De juffen wachten de kleuters op aan de gangdeur. Indien je vroeger bent, kan je je kleuter vanaf 08:00 naar de zaal brengen.

 Betalende vooropvang vanaf 07:00 tot 08:00 uur.

 Er zijn geen honden toegelaten op de speelplaats.

alt

alt08:30 start schooldag

alt

alt08:40 kringmoment

Elke dag begint met een onthaalmoment waarbij de kleuters gezellig bij elkaar in de kring zitten. De juf luistert naar alle grote en kleine belevenissen waarover de kleuters hun verhaal kwijt willen. Het gezellig samenzijn en het vertelmoment in de kring verkleint de afstand tussen hun thuiswereld en de kleuterklas

alt

altalt10:10 speeltijd
drankje en koekje

Snoep willen wij zoveel mogelijk weren uit de school. Drank wordt bedeeld voor of na de speeltijd in de klas. Dit is afhankelijk van de vestigingsplaats.

alt

alt alt10:25 klasactiviteiten

Er volgen weer een reeks activiteiten zoals schilderen, poppenkast, enz… Alle ontwikkelingsdomeinen komen aan bod.

 

alt

altalt 12:05 einde voormiddag

De kleuters gaan naar huis of eten hun boterhammetjes op in de klas of refter. De kleutertjes die over de middag in school blijven, spelen na het eten buiten.

alt

altalt13:30 klasactiviteiten

We starten de namiddag met vrij spel in de verschillende hoeken

alt

15:10 einde schooldagalt

 

title

In Hof ter Zande gaan de ouders hun kindje afhalen aan de gangdeur. Zo kan u dagelijks contact hebben met de juf van uw kindje. Ze geven een handje aan de juf en gaan dan mee met mama of papa.


title

In De Regenboog worden de kleinste kleuters afgehaald aan de gangdeur. De oudere kleuters wachten in de turnzaal, klas of polyvalente zaal totdat ze worden opgehaald door iemand van de ouders.

 

 

 

Inschrijvingen

Capaciteit schooljaar 2022-2023

Kleuterschool Sint-Agnes voorziet voor schooljaar 2022-2023 volgende capaciteit:

Vestiging Hof Ter Zande    instapklas:  62 kleuters
  1ste kleuterklas:  62 kleuters
  2de kleuterklas:  62 kleuters
  3de kleuterklas:  62 kleuters
Vestiging De Regenboog    instapklas:  75 Kleuters
  1ste kleuterklas:  75 kleuters
  2de kleuterklas:  75 kleuters
  3de kleuterklas:  75 kleuters

Eerst aanmelden, dan inschrijven

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister.

Wilt u uw kind inschrijven in onze school dan meldt u uw kind eerst aan. Het aanmelden gebeurt via https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/. Het is verstandig om meer dan 1 voorkeurschool op te geven.

Na de aanmeldingsperiode ontvangt u een brief en/of e-mail waarin staat in welke school u uw kind kan gaan inschrijven. De inschrijving is pas definitief als u in de school het inschrijvingsregister ondertekend heeft.

Wanneer aanmelden?

 • Kinderen met een broer of zus in onze school of kinderen van personeelsleden:
  van 18 januari 2023 (9.30u) tot en met 3 februari 2023 (17u).

 • Alle kinderen die geen broer of zus hebben op school of geen ouder die op de school werkt:
  van 28 februari 2023 (9.30u) tot en met 3 februari 2023 (17u).

Wanneer inschrijven?

U ontvangt een brief en/of e-mail waarin staat in welke voorkeurschool u uw kind kan gaan inschrijven.

 • Inschrijvingen van broers/zussen en kinderen van personeel:
  van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 en van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023

 • Reguliere inschrijvingen:
  van 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023

 • Start vrije inschrijvingen:
  van 23 mei 2023 vanaf 9 uur.

Bij inschrijving mee te brengen:

 • Identiteitskaart of SIS-kaart

Met al uw vragen kunt u terecht bij de helpdesk:

De helpdesk helpt u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
e-mail:
website: https://

Bereikbaarheid

 

Kom je te voet of met de fiets naar school, zorg dan dat je goed zichtbaar bent in het verkeer.
Draag bij voorkeur fluoriscerende bandjes of een fluo jasje.
Steek over op de voorziene zebrapaden!

Is je fiets in orde?
Een helm kan je leven redden!
Gebruik een goed fietsslot.
Je kan je fiets bergen in de overdekte fietsstallingen op school.

Door z'n centrale ligging is de school vlot bereikbaar met de tram en de bus.

 • TRAM 2     Hoboken - Antwerpen Linkeroever
 • TRAM 4     Hoboken - Antwerpen
 • BUS 1     Antwerpen - Hoboken - Hemiksem 
 • BUS 13     Antwerpen - Hoboken
 • BUS 33     Hoboken - Merksem
 • BUS 38     Merksem - Hoboken - Hemiksem
 • BUS 140     Hoboken - Mortsel - Wijnegem
 • BUS 298     Boom - Niel - Hemiksem - Berchem

Dienstregeling De Lijn