Samen lerenReeds vele jaren is de de school Sint-Agnes een begrip in Hoboken en omgeving.

Al die tijd streven de leerkrachten ernaar de kinderen een degelijke opvoeding te geven die gericht is op het leven.

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan. Hier vindt u de uitgangspunten van ons pedagogisch project.

We zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.

Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. Wij nodigen de leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:
- de ontmoeting van elkaar in verbondenheid
- de verdieping van de Bijbelse Boodschap
- de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf
- het vieren van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven op school, in verbondeheid met elkaar en (waar het kan) in verbondeheid met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.

De pijlers van ons opvoedingsproject

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’.  Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud.  
We staan dan ook voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst.   Voor onze kinderen en voor onszelf. 
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en ...  leven vanuit het evangelie. Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.

ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

GelukkigUw kind is op zoek naar geluk.  Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.  Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven. 

Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 

We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken.   Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

GroeienOm gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig.  We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. 

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.

We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij.  We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. 

We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.  We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Iedereen gelijkAlle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.  We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. 

Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken we naar een aangepaste opvang.  Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf.

We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan  relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk.  Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen.  Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. 

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen.  Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.  

ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

van harteOm uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn,  het warmte en aandacht bieden.  Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 

We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.  We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen.  Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

GodsdienstIn onze school bekennen we kleur.  We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate dood-gezwegen wordt, want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 

We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben.  Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. 

Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is. 

ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Samenwerken met ouders, CLB,...Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten.  Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind.  Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. 

Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB en steun van de lokale gemeenschap.  Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. 

Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.